Wiadomości

"XXIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 17 września 2020 r. odbyła się zdalna XXIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania, b) ustalenia Regulaminu korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej, c) zmiany uchwały nr XX/170/20 Rady Mie...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej"

W związku z planowanym otwarciem dla handlujących placu targowego od dnia 1 października 2020 r., podaje się do wiadomości „Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej”, uchwalony  przez Radę Miejską  w Bobowej Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który publikujemy poniżej:   Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 1. Plac targowy do prowadzenia działalności handlowej w Bobowej zlokalizowany jest na dz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. 7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim. 8...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"W dniu dzisiejszym na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020"

  Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Obowiązek spisowy Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie inter...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"KRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu_1 Ogłoszenie o przetargu_2

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się zdalna XXII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2020/2021, udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Jankowa, udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Jasło poszkodowanej w powodzi, zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  30 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2020/2021, udzielenia dotacji dla Ochotnic...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obowiązek wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach"

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bobowa, Urząd Miejski w Bobowej  przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zachwaszczone grunty stanowi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa"

Szanowni Państwo, Gmina Bobowa przystąpiła do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Chcesz ograniczyć do minimum wizyty w urzędach? Przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 lipca 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych"

W dniu 26 czerwca 2020 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej wraz z Panem Piotrem Ćwikiem Wojewodą Małopolskim podpisali umowę o dopłatę z  Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na łączną kwotę 274 509,00 zł. Pozyskana dopłata będzie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Stróżna – Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa. Realizacja zadania ma n...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Otrzymano dofinansowanie na modernizację Szkoły Podstawowej w Bobowej"

Staraniem Burmistrza Bobowej Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w kwocie 918 494,08 zł. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności public...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe środki na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 122 610,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”. Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę: - boiska do piłki plażowej, - siłowni zewnętrznej, - placu zabaw. Wszystkie w/w obiekty powstaną na kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej. Przyznane dofinansowanie stanowi kolejne środki jakie nasza Gmina otrzyma...

... czytaj więcej