Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  17 luty 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: -przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w wojew...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności"

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa na otwarte spotkanie – konsultacje w celu opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. o godzinie 14.00  w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Na spotkaniu zostaną przedstawione główne założenia elektromobilności na poziomie krajowym jak i lokalnym. W ramach konsultacji odbędzie się debata z mieszkańcami Gminy Bobowa oraz wszystkimi zainteresowanymi Strategią, w trakcie której...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)"

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej zwraca się do właścicieli nieruchomości/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Bobowa o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej o...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019 – 2035””"

W związku z otrzymaniem przez Gminę Bobowa dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję się o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019-2035”. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Gmina Bobowa powinna przedsi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

  W dniu  27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: -zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Strategia rozwoju elektromobilności"

Szanowni Państwo, W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Bobowa oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy. Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektryc...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konsultacje nad planem ochrony powietrza"

Burmistrz Bobowej informuje, że Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Informacje dotyczące spotkań konsultacyjnych i wstępne materiały dotyczące nowego Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego dostępne są na stronie https://powietrze.malopolska.pl

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki” "

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach: Podejmowanie działalności gospodarczej; Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł....

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakończono realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono: wyposażenie meblowe do Domów Ludowych w Stróżnej i w Brzanie, telewizory i zestawy DVD do Domów Ludo...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostrzeżenie metrologiczne nr 228"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostrzeżenie meteorologiczne nr 227"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych"

Data i godzina wydania: 23.12.2019 - godz. 10:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019 Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wo...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

W dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 12:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmi...

... czytaj więcej