Wiadomości

"XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 29 marca 2021 r. odbyła się zdalna XXIX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 1223/2, b) rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 r. zatytułowanej: „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”, c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bob...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w Wielki Piątek"

W dniu 2 kwietnia 2021 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny.   Powyższy dzień (piątek) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników UM w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja 2021 r. (Święto Pracy) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacje w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"

Pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorlicach oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. PISMO ROZPORZĄDZENIE

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska ..."

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 466 600,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”  na realizację zadania pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwytów boiska i...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2020 rok. 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 8. Opiniowanie uchwał...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii"

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u oraz kotłów c.o. na pellet dla budynków mieszkalnych. Instalacje będą realizowane w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energi...

... czytaj więcej   

Plany zamówień

"Plan zamówień publicznych na 2021 rok"

Plan zamówień (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się zdalna XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie u...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS"

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać. Chcemy a...

... czytaj więcej   

RPO

"„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”"

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktyc...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Już od 1 kwietnia"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

NABÓR ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 LUTEGO 2021 ROKU Ogłoszenie o naborze Formularz zgłoszeniowy Klauzula informacyjna Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się zdalna XXVII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok, b) przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok, c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”, d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. przystąpienia do projektu pn. „Partnersk...

... czytaj więcej   

Program Posiłek

"PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023"

     PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie: Posiłku Zasiłku celowego na zakup posiłku lub ...

... czytaj więcej