RPO

"„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”"

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – GRANT II. Celem projektu jest wsparcie realizacji zaj...

... czytaj więcej   

door-to-door

"“Bobowa bez barier”"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  21 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Gminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa do 2030 roku, b) uchwalenia Regul...

... czytaj więcej   

door-to-door

"“Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH KARTA ZGŁOSZENIOWA OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIUM KARTA ZGŁOSZENIOWA  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2020rok – debata, a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”"

Burmistrz Bobowej informuje, że ostatecznie do 28 czerwca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie: - kolektorów słonecznych, - pomp ciepła na potrzeby c.w.u, - pieców na pellet, w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY BOBOWA W ZAKRESIE OZE"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobowa, Burmistrz Bobowej zaprasza Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, proszę o uzupełnienie ankiety. Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju K...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację kapliczki w Siedliskach"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I. Dotację w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu, prace profilaktyczne, konserwację kamienia i tynku/wypraw z pobiałami o...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na modernizację Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt” ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł. Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku i zostaną nimi objęte wszystkie Domy Kultury na terenie Gminy Bobowa. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 56 250,00 zł, dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł. W ramach zadania do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej zostanie zakupione 20 laptopów oraz  urządzenia dostępowe. Sprzęt zostanie zakupiony do 29 października 2021r. „Dofinansowano ze środków Min...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację Cmentarza z I wojny światowej w Siedliskach"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II ” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury, Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt zadania wynosi 71 955,00 zł,  dofinansowanie 57 210,00 zł80%. Drugi etap konserwacji i renowacji cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach zakresem obejmie: Elementy kami...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXXI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 24 maja 2021 r. odbyła się zdalna XXXI Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr XXIV159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, b) wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Bobowa, c) zbycia działek nr 1025/9 o pow. 0.0780 ha i 1025/11 o pow. 0,0523 ha położonych w Bobowej w trybie przetargu, d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie wykonania oceny energetycznej budynku koniecznej do wymiany starych źródeł ciepła w ramach RPO"

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje że wykonanie oceny energetycznej budynku, która jest jednym z warunków wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przez audytorów/ankieterów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) jest zawsze bezpłatne dla mieszkańców Małopolski, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do udziału w Programie w swoich Gminach. Obecnie Urząd Marszałkowski Wojew...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Bobowa. 7. Opiniowanie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr XXIV159/12 Rady ...

... czytaj więcej   

RPO - EDUKACJA

"Uchwała Zarządu Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie: przyjęcia Regulaminu Realizacji Projektu pn. “Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”"

Uchwała

... czytaj więcej