Wiadomości

"Ankieta dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021-2027"

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury  Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej prosi   mieszkańców Gminy Bobowa o wypełnienie sondażowej ankiety elektronicznej nr 3 do konsumentów dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej  pod adresem: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta. Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021r.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok, b) przyjęcie Gminnego programu ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych"

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do instalacji fotowoltaicznych, Burmistrz Bobowej informuje, że obecnie trwają prace nad przesunięciem oszczędności na ten cel w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W przypadku uzyskania zgody na przesunięcie środków możliwe będzie uruchomienie dodatkowej puli na dofinansowanie tego...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Sylwestra"

W dniu 31 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1400.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca popytu na grunty rolne"

W związku z wystąpieniem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Krakowie o udzielenie informacji dotyczącej popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolników, Burmistrz Bobowej przedstawia poniżej ankietę. W przypadku zainteresowania nabyciem gruntów określonych w ankiecie należy przedstawić uzupełnioną tabelę drogą elektroniczną lub pocztą w terminie do dnia 08.01.2021r.  TABELA POPYTU NA GRUNTY DO POBRANIA                             ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) informuje się, że w dniach od 22.12.2020 r. do 11.01.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa”.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii"

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u oraz kotłów c.o. na pellet dla budynków mieszkalnych. Instalacje będą realizowane w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,...

... czytaj więcej   

RPO - EDUKACJA

"Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. Głównym celem projektu jest: podniesienie u uczniów kompetencji ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa. a) Opinia Komisji Budżetu i Finansów, b) Opinia ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o IV publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach w gminie Bobowa"

Ogłoszenie

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w m. Siedliska, Gmina Bobowa"

Ogłoszenie

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej"

Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Jak załatwić sprawę w USC nie wychodząc z domu?"

e-usługa dla obywateli Urząd Stanu Cywilnego w Bobowej przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Jednak chcąc skorzystać z tego udogodnienia trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Informacje, jak założyć profil zaufany lub gdzie można go potwierdzić z...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach klastra energii „Biała – Ropa”"

Klaster energii „Biała – Ropa” ogłasza nabór dla zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Dotyczy: instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów c.o. na pellet. Gwarantujemy: dofinansowanie 60 % kosztów netto instalacji; pełen proces inwestycyjny od inwentaryzacji dokumentacji, poprzez wykonawstwo do odbiorów włącznie; serwis urządzeń i pięcioletnią gwarancję firmy uznanej na rynku krajowym; urządzenia o wysokiej sprawności, najwyższej jakości i daj...

... czytaj więcej   

PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie”. W ramach realizacji zadania nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa poprzez wybudowanie jednego placu zabaw i  stoiska rowerowego na dla 20 rowerów przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ...

... czytaj więcej